Τεχνικές κωδικοποίησης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακής πληροφορίας. Στην τομέα της εικόνας, καλύπτεται το πρότυπο JPEG και οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας του. Στον τομέα του βίντεο καλύπτεται το πρότυπο MPEG-1 και το πρότυπο MPEG-2, ο τρόπος χρήσης τους για μετάδοσης και διανομή μέσω και η κωδικοποίηση ήχου στα πρότυπα αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται το πρότυπο MPEG-4, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των μηχανισμών του, και αντιπαραβάλλεται με τα πρότυπα MPEG-1/2.

Λέξεις κλειδιά: JPEG, DCT, μη απωλεστικός ρυθμός, βασικός ρυθμός, προοδευτικός ρυθμός, ιεραρχικός ρυθμός, MPEG, τύποι πλαισίων, αντιστάθμιση κίνησης, GOP, επίπεδα, ροή δεδομένων, κωδικοποίηση ήχου, MPEG-4, στόχοι, σύνθεση, πολύπλεξη, DMIF, φυσικός ήχος, συνθετικός ήχος, φυσικό βίντεο, συνθετικό βίντεο, VLBV.