Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου διέπει τις διαδικασίες με τις οποίες το «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)», συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται (επεξεργάζεται) πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από τους Χρήστες που επισκέπτονται την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης https://eclass.aueb.gr/

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (διδασκόντων, φοιτητών) της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (eclass) τυγχάνουν επεξεργασίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, 10434 Αθήνα

Ομάδα Υποστήριξης του eclass

Email: eclass@aueb.gr, Τηλέφωνο: 2108203900

 

 1. Σκοποί της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών επεξεργάζονται για την κάλυψη του σκοπού παροχής πρόσβασης των χρηστών στο διδακτικό υλικό και στις παρεχόμενες υπηρεσίες ασύγχρονης (ετερόχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, καθώς και για την διαχείριση της παρεχόμενης εν γένει εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, διενεργείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο για την παροχή πανεπιστημιακής διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 περίπτωση ε) όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής: ΓΚΠΔ) καθώς και στο άρθρο 5 του ν.4624/2019 («Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» - ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

 1. Κατηγορίες δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός

Κατηγορία Φυσικού προσώπου

Σύστημα Τηλεκπαίδευσης

Ιδρυματικό username στο Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών, στο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ή στο LDAP του ΟΠΑ

Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των χρηστών

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

Διευθύνσεις IP, ονομασίες πεδίου των υπολογιστών και τερματικών συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης, άλλες παράμετροι σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και τις συσκευές του χρήστη

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού πλατφόρμας συλλέγουν κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας τους ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μεταφορά των οποίων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό λειτουργίας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Ορισμένα από τα δεδομένα αυτά, αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου, τυγχάνουν επεξεργασίας ανωνυμοποιημένα και για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (συχνότερα προσπελάσιμο υλικό εκπαίδευσης, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα/μέρα, γεωγραφική περιοχή χρήστη κ.λπ.), καθώς για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Ιδρυματικό e-mail ή άλλο e-mail
 3. Ιδιότητα
 4. Αριθμός μητρώου (για σπουδαστές)
 5. Πρόσθετες πληροφορίες προφίλ (οικειοθελώς)

Για την ταυτοποίηση των χρηστών

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

1.    Μέλος από

2.    Στατιστικά

a.     Αριθμός Προβολών και διάρκεια

b.    Διάρκεια συμμετοχής ανά μάθημα

c.     Προτίμηση μαθημάτων

Για την αξιολόγηση της χρήσης της πλατφόρμας

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

 1. Οι σημειώσεις μου

  1. Τίτλος
  2. Περιεχόμενο
 2. Ημερολόγιο
  1. Καταχωρήσεις
  2. Εξαγωγή ical
 3. Μηνύματα

Για τον προγραμματισμό των μαθημάτων και την παρακολούθησή τους

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

Μηνύματα

Για την επικοινωνία των χρηστών της τάξης τηλεκπαίδευσης

Όλοι οι χρήστες

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

Βαθμοί χρήστη

Για την αξιολόγηση των φοιτητών

Οι φοιτητές

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

Εργασίες χρήστη

Για τους σκοπούς του μαθήματος

Οι φοιτητές

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass

 

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που χαρακτηρίζεται ως «υποχρεωτική» είναι αναγκαία για την πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση άρνησης παροχής τους δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του χρήστη στην τηλεκπαίδευση. Κατά περίπτωση, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλουν οικειοθελώς οι χρήστες.

 1. Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό (by design) και εξ ορισμού (by default).

Η συνολική διαχείριση των μαθημάτων καθώς και η ανάρτηση του διδακτικού υλικού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (https://eclass.aueb.gr/).

Πέραν της καταλληλότητας των επιλεγμένων τεχνολογιών σε σχέση με τις γνωστικές ικανότητες των φοιτητών, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ενσωματώνουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (άρθρο 5) και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων τους (φοιτητών και διδασκόντων).

Από προεπιλογή, η επικοινωνία με το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι κρυπτογραφημένη με χρήση του πρωτοκόλλου https με αλγόριθμο κρυπτογράφησης.

 1. Cookies και άλλα συστήματα ανίχνευσης.

Κατά τη διάρκεια χρήσης του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν γίνεται χρήση cookies για την ανάλυση συμπεριφοράς ή την κατάρτιση προφίλ των χρηστών. Χρησιμοποιούνται cookies κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα (προσωρινά) κατά τρόπο περιορισμένο στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας. Η αποθήκευση των cookies αυτών στους τερματικούς σταθμούς ή στον περιηγητή (browser) του χρήστη υπόκειται στον δικό του έλεγχο, ενώ στους server, μετά τη λήξη της πρόσβασης στην πλατφόρμα, πληροφορίες σχετικές με τα cookies διατηρούνται καταγεγραμμένες στα αρχεία καταγραφής (log files) των υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα μικρότερο σε κάθε περίπτωση των επτά ημερών (όσο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες περιήγησης)

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τα λειτουργικά και τα διαφημιστικά cookies πρέπει να είναι by default απενεργοποιημένα στους φυλλομετρητές σας.

 1. Περιορισμός του σκοπού επεξεργασίας.

Σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών από τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης των προμηθευτών - εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, αυτά περιορίζονται στο αναγκαίο για την ζητούμενη παροχή των υπηρεσιών για σκοπούς εκπαίδευσης, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία για ιδίους των προμηθευτών σκοπούς. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών εκ μέρους του εκάστοτε διαχειριστή πλατφόρμας ως υπευθύνου επεξεργασίας ενεργοποιεί, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του υποκειμένου και διαφάνειας της επεξεργασίας κατ’ άρθρο 13 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, δεν αποτελεί νόμιμη βάση επεξεργασίας η συγκατάθεση προς διαχειριστή πλατφόρμας όταν ζητείται ως προαπαιτούμενο για τη σύναψη μιας σύμβασης με φοιτητή για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών προς αυτόν, μη αναγκαίων για την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά όταν αυτή η υπηρεσία δεν απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων που επιχειρείται να νομιμοποιηθεί διά της συγκατάθεσης (άρθρο 7 § 4 σε συνδ. με αιτιολογική σκέψη 43 ΓΚΠΔ).

 1. Νομιμότητα, ακρίβεια και διαφάνεια της επεξεργασίας.

Το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της επεξεργασίας, παρέχει στους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες – φοιτητές) κάθε πληροφορία για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, την οποία περιορίζει στην υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διδασκόντων, που λειτουργικά είναι αναγκαία για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο τηρεί τις ισχύουσες νομικά προϋποθέσεις για τη νόμιμη χρήση τεχνολογιών στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης (άρθρα 5 και 88 § 2 ΓΚΠΔ και άρθρο 27 ν. 4624/2019) και περιορίζεται στη χρήση των απολύτως αναγκαίων, χωρίς παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή ή στην ελεύθερη διδασκαλία.

 1. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης.

Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών και στη συνέχεια διαγράφονται με κατάλληλα και ασφαλή μέσα.

 1. Διαβιβάσεις

Δεν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους.

 1. Σεβασμός των δικαιωμάτων των υποκειμένων – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου κα Μαρία Αντωνοπούλου.

Αν παρ' όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.