Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων - Open Courses (INF106)

George Polyzos

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές λαμβάνουν μια εισαγωγή προχωρημένου επιπέδου στα πολυμέσα και τις δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων, εξοικειώνονται με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην περιοχή και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή πολυμέσων σε τομέα της επιλογής τους. Αρχικά παρέχεται μια γενική εισαγωγή στο μάθημα και μια ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής των πολυμέσων και των σχετικών βασικών εννοιών, όπως τα μέσα, τα πολυμέσα, τα συστήματα πολυμέσων και η δικτυακή μετάδοσης πολυμέσων. Στη συνέχεια, αναλύεται η φύση της οπτικοακουστικής πληροφορίας, με αναφορά στην αναπαράσταση, την ψηφιοποίηση και την κωδικοποίηση διαφόρων τύπων μέσων. Μετά παρέχεται μια εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της εντροπίας, και εξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των εννοιών αυτών για την κωδικοποίηση των μέσων και την διαχείριση των ψηφιακών καναλιών μετάδοσης. Το επόμενο μέρος του μαθήματος καλύπτει αναλυτικά τα σημαντικότερα πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακής πληροφορίας για την εικόνα (JPEG

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια γενική εισαγωγή στο μάθημα και μια ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής των πολυμέσων και των σχετικών βασικών εννοιών. Ορίζεται η έννοια των μέσων και των πολυμέσων, παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι οργάνωσης ενός συστήματος πολυμέσων, εξηγούνται οι κύριοι τρόποι μετάδοσης πολυμέσων προς έναν ή πολλούς παραλήπτες, εξηγούνται ορισμένοι ενδεικτικοί τρόποι αναπαράστασης και συμπίεσης των μέσων και οι περιγράφονται οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ετερογένειας.

Λέξεις κλειδιά: Μέσα, αισθήσεις, πολυμέσα, ομότιμα συστήματα, συστήματα πελάτη-εξυπηρετητή, πολυμετάδοση, ιεραρχική κωδικοποίηση, ανομοιογένεια, είδη μέσων, ψηφιοποίηση, συμπίεση βίντεο, ροή πολυμέσων, καθυστερημένη αναπαραγωγή.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι μέθοδοι ψηφιοποίησης της πολυμεσικής πληροφορίας, με ειδική αναφορά στον ήχο, την εικόνα και το βίντεο. Εξετάζονται θέματα δειγματοληψίας, κβαντοποίησης δειγμάτων και αναπαραγωγής τους. Καλύπτονται τεχνικές εξειδικευμένης κωδικοποίησης για τη φωνή. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα πρότυπα σύλληψης και κωδικοποίησης βίντεο.

Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση ήχου, ψηφιοποίηση, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση φωνής, απόκρυψη, εικόνα, βίντεο, τηλεόραση.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μαθηματική θεμελίωση της πληροφορίας σύμφωνα με το έργο του Shannon, εξηγείται η έννοια και ο τρόπος ποσοτικοποίησης της πληροφορίας, και αναλύονται οι βασικές έννοιες της θεωρίας πληροφορίας, όπως η αμοιβαία πληροφορία, η υπό συνθήκη πληροφορία και η εντροπία. Εξετάζονται εφαρμογές της θεωρίας πληροφορίας στην κωδικοποίηση μέσων και την διαχείριση των ψηφιακών καναλιών μετάδοσης.

Λέξεις κλειδιά: Πληροφορία, εντροπία, πηγές, κωδικοποίηση πηγής, αμοιβαία πληροφορία, δυαδικό κανάλι, εσωτερική πληροφορία, εντροπία, κωδικές λέξεις, κωδικοποίηση μήκους σειρών.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακής πληροφορίας. Στην τομέα της εικόνας, καλύπτεται το πρότυπο JPEG και οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας του. Στον τομέα του βίντεο καλύπτεται το πρότυπο MPEG-1 και το πρότυπο MPEG-2, ο τρόπος χρήσης τους για μετάδοσης και διανομή μέσω και η κωδικοποίηση ήχου στα πρότυπα αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται το πρότυπο MPEG-4, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των μηχανισμών του, και αντιπαραβάλλεται με τα πρότυπα MPEG-1/2.

Λέξεις κλειδιά: JPEG, DCT, μη απωλεστικός ρυθμός, βασικός ρυθμός, προοδευτικός ρυθμός, ιεραρχικός ρυθμός, MPEG, τύποι πλαισίων, αντιστάθμιση κίνησης, GOP, επίπεδα, ροή δεδομένων, κωδικοποίηση ήχου, MPEG-4, στόχοι, σύνθεση, πολύπλεξη, DMIF, φυσικός ήχος, συνθετικός ήχος, φυσικό βίντεο, συνθετικό βίντεο, VLBV.

Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται βασικά ζητήματα μετάδοσης πολυμέσων μέσω δικτύων υπολογιστών και ειδικά μέσω του Διαδικτύου. Εξετάζονται τα βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου και εξηγείται η ανάγκη δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων για μετάδοση πολυμέσων. Παρουσιάζεται εκτενώς το πρωτόκολλο RTP, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται με το πρωτόκολλο RTCP και παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι χρήσης τους σε εφαρμογές. Στη συνέχεια εξετάζεται η ροή πολυμέσων ως έννοια και εξηγείται πώς επιτυγχάνεται με χρήση των πρωτοκόλλων RTSP και RTP. Τέλος, καλύπτεται η εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης και αναλύονται εκτενώς τα πρότυπα H.323 και SIP και ο τρόπος χρήσης τους σε τηλεδιασκέψεις.

Λέξεις κλειδιά: RTP, RTCP, ροή πολυμέσων, RTSP, τηλεδιάσκεψη, H.323, SIP, διαλειτουργικότητα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  585
Αρ. Προβολών :  9715

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -