Μη Παραμετρική Στατιστική

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Περιγραφή

Η Μη Παραμετρική Στατιστική ασχολείται με μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες δεν κάνουν παραμετρικές υποθέσεις για το μηχανισμό που γέννησε τα δεδομένα. Δηλαδή, στη μη παραμετρική στατιστική δεν κάνουμε τη συνήθη για τη παραμετρική στατιστική υπόθεση ότι "ο μηχανισμός αυτός ανήκει σε μια οικογένεια που περιγράφεται με τη χρήση ενός πεπερασμένου αριθμού παραμέτρων (π.χ. κανονική οικογένεια, εκθετική οικογένεια, γραμμικό μοντέλο στη παλινδρόμηση, κλπ)". Χαλαρώνοντας αυτές τις υποθέσεις όσο το δυνατό περισσότερο, η μη παραμετρική στατιστική διευρύνει την εγκυρότητα της συμπερασματολογίας της σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα δεν υπακούουν αυστηρά σε μια τέτοια περιοριστική παραμετρική υπόθεση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις