Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται εισαγωγικές έννοιες και τα στοιχεία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Επίσης τονίζεται η φύση και η σημασία της επιχειρηματικότητας και τέλος εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της επιχειρηματικότητας

Λέξεις Κλειδιά: Μορφές καινοτομίας, επιχειρηματικότητα