Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Open Courses (INF109)

Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα καλύπτονται βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Καλύπτονται γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της στρατηγικής, marketing, οικονομική αποτίμηση, λογιστική και e-bsuiness και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα καινοτομίας και στους τρόπους άντλησης καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Γίνεται αναφορά στο Business Model Canvas, διαδικασία ανάπτυξης Business Plan, αποτίμηση επένδυσης μέσω Discounted Cash Flows και υπολογισμού Καθαράς Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τρόποι ηλεκτρονικής διαφήμισης και μέτρησης της αγοράς (AdWords, Google Analytics και άλλα online εργαλεία της Google, του Facebook, κλπ), αναφορά στις βασικές ιδέες της λογιστικής, των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και βασικών αριθμοδεικτών για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης.

 Το μάθημα εξελίσσεται με μια σειρά διαλέξεων και ενθαρρ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται εισαγωγικές έννοιες και τα στοιχεία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Επίσης τονίζεται η φύση και η σημασία της επιχειρηματικότητας και τέλος εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της επιχειρηματικότητας

Λέξεις Κλειδιά: Μορφές καινοτομίας, επιχειρηματικότητα

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται εισαγωγικές έννοιες για τη σημασία και τα στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model) και την παρουσίαση ενός εργαλείου αποτύπωσης Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas). Επίσης γίνεται εισαγωγή στις έννοιες του Marketing και πως να εισαγάγει ένα μοντέλο ανάλυσης αγοράς. 

Λέξεις Κλειδιά: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, ανάλυση κόστους, ανάλυση εσόδων, ανάλυση αγοράς

Εισαγωγή και εξοικείωση στις διαδικασίες δημιουργίας βιώσιμης επιχείρησης και εκτίμησης-αξιολόγησης δυνητικών επιχειρηματικών μοντέλων. Παρουσίαση και αποσαφήνιση στα στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου (Business Plan). Παραγωγή ενός πλαίσιο συγγραφής ενός Επιχειρηματικού Πλάνου και εισαγωγή στις έννοιες των οικονομικών καταστάσεων (Financial Statements).

Λέξεις Κλειδιά: Δομή επιχειρηματικού πλάνου

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για την παροχή γνώσεων σε σχέση με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της δομής των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, για λογιστικές καταστάσεις, για τον ισολογισμό ‐ Στοιχεία Ενεργητικού – Υποχρεώσεων – Ιδίων Κεφαλαίων, για την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ‐ Έσοδα και Έξοδα και τέλος για την Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Διοικητική λογιστική, οικονομικά αποτελέσματα, ισολογισμός, ΔΛΠ, ΕΛΣ

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για Basic Terms and Key decisions in designing logistics, Logistics Profiles and Business Model, E-commerce και Logistics, Case Studies και Innovative Business Models.

Λέξεις Κλειδιά: RFID, εφοδιαστική αλυσίδα, προσομοίωση

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό με τη μέθοδο της προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και εξετάζει δύο μελέτες περίπτωσης (case studies).

Λέξεις Κλειδιά: RFID, εφοδιαστική αλυσίδα, προσομοίωση

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για τα μυστικά δημιουργίας καλύτερων παρουσιάσεων που υποστηρίζουν ομιλίες και τα συστατικά μιας καλής ομιλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Αποδοτική παρουσίαση, παρουσίαση σε επενδυτές

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται εισαγωγικές έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιέχει υλικό για την διαφήμιση στο internet και γίνεται μία πτώτη εκτίμηση αγοράς.

Λέξεις Κλειδία: Διαφήμιση στο Internet, ανάλυση ψηφιακής αγοράς, εργαλεία διαφήμισης, προϋπολογισμός ηλεκτρονικής διαφήμισης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1227
Αρ. Προβολών :  12454

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -