Συστήματα Αρχείων
Η ενότητα στοχεύει στη κατανόηση της έννοιας των αρχείων και των καταλόγων αρχείων, στην εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές υλοποίησης συστημάτων αρχείων, καθώς και στην εξοικείωση με τις τεχνικές διαχείρισης και βελτιστοποίησης των συστημάτων αρχείων, και με τον τρόπο υλοποίησης πραγματικών συστημάτων αρχείων.
 
Λέξεις κλειδιά: Αρχεία, κατάλογοι, συστήματα αρχείων.