Λογιστική Κόστους - Open Courses (ODE103)

Σάνδρα Κοέν

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στη λογιστική κόστους.
 • Βασικές έννοιες κοστολόγησης.
 • Κατά παραγγελία κοστολόγηση.
 • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής.
 • Συμπαράγωγα.
 • Επιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων.
 • Οριακή κοστολόγηση
 • Εφαρμογές οριακής κοστολόγησης
 • Πρότυπη Κοστολόγηση
 • Προϋπολογισμός.

Ενότητες

Στην Ενότητα 1 γίνεται εισαγωγή του χρήστη στη Λογιστική Κόστους και παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές μεταξύ Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής.

Στην Ενότητα 2 ο χρήστης εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες του κόστους. και τις διακρίσεις του κόστους. Κατανοεί τον υπολογισμό του κόστους παραχθέντων και του κόστους πωληθέντων, και εξοικειώνεται με πρωτογενή στοιχεία της κοστολόγησης όπως οι Α΄ ύλες, η Άμεση Εργασία, και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ).

Στην Ενότητα 3, γίνεται παρουσίαση της κοστολόγησης κατά παραγγελία. Ο χρήστης γνωρίζει τους τμηματικούς και συγκεντρωτικούς συντελεστές καταλογισμού Γ.Β.Ε., και κατανοεί τον υπερκαταλογισμό και υποκαταλογισμό των Γ.Β.Ε., καθώς και την τακτοποίηση των αποκλίσεων.

Στην Ενότητα 4, παρουσιάζεται η κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής, και ο χρήστης εξοικειώνεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Όρου και τη μέθοδο FIFO.

Στην Ενότητα 5, παρουσιάζονται τα συμπαράγωγα προϊόντα και τα υποπαράγωγα προϊόντα.

Στην Ενότητα 6 γίνεται παρουσίαση του επιμερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.

Στην Ενότητα 7 γίνεται διάκριση μεταξύ της Οριακής και της Απορροφητικής Κοστολόγησης, και ο χρήστης κατανοεί τις διαφορές μεταξύ οριακής και πλήρους απορροφητικής κοστολόγησης στα αποτελέσματα.

Στην Ενότητα 8 γίνεται παρουσίαση του Σημείο Εξίσωσης Συνολικών Εσόδων και Εξόδων, και εξετάζεται η σχέση Κόστους - Όγκου – Κέρδους.

Στην Ενότητα 9 ο χρήστης εξοικειώνεται με την έννοια του πρότυπου κόστους, και κατανοεί τις αποκλίσεις των Ά υλών, της Άμεσης Εργασίας, και των Γ.Β.Ε.

Στην Ενότητα 10 γίνεται εισαγωγή στους προϋπολογισμούς, διάκριση των προϋπολογισμών σε ελαστικούς και στατικούς, και κατανόηση των αποκλίσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2599
Αρ. Προβολών :  11513

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -