Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου - Open Courses

Σπύρος Σπύρου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στη έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.

Κωδικός: LOXR101
Κατηγορία: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 Εισαγωγή & Ορισμοί, Διεθνείς αγορές ομολόγων – Eurobond markets, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, Credit Default Swaps, Δομημένα Ομόλογα, Ομόλογα Καταστροφής. Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Κίνδυνοι ομολογιών.

Keywords : Libor, ομολογίες, αγορές Ευρωομολόγων, Εγχώριες αγορές, Διεθνείς αγορές, Τιτλοποίηση, CDS, Κίνδυνοι ομολόγων, Standard &Poor's, Fitch, Moody's, μέθοδοι αξιολόγησης

Αποδόσεις Ομολόγων, Η καμπύλη των τρεχόντων & προθεσμιακών επιτοκίων, Τιμολόγηση Ομολόγων, Τιμολόγηση με μη-σταθερά προεξοφλητικά επιτόκια

Keywords : Τρέχουσα απόδοση, Απόδοση στη λήξη, Απόδοση στην ανάκληση, Αποτίμηση, Προεξοφλητικό επιτόκιο, καμπύλη επιτοκίων, Yield spreads, Duration, Κυρτότητα, εμβολιασμός

Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου, διαφοροποίηση κινδύνου, αποδοτικά χαρτοφυλάκια, καμπύλη ελάχιστου κινδύνου, θεωρία χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory) Markowitz, παραδείγματα

Keywords : Απόδοση, Κίνδυνος, Διακύμανση, Διαφοροποίηση, Μη-συστηματικός κίνδυνος, Αποδοτικά χαρτοφυλάκια, Portfolio Theory Markowitz, CAPM, Εσωτερική αξία

Εισαγωγή & Ορισμοί, Ανταλλαγή Επιτοκίων, Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος, Τράπεζες, Αποτίμηση ανταλλαγών επιτοκίου & συναλλάγματος, παραδείγματα.

Keywords : Swap επιτοκίων, Swap συναλλάγματος, Arbitrage επιτοκίων, Αποτίμηση, Ανατοκισμός

Χρηματιστήριο Παραγώγων, Προϊόντα, Futures & Forwards – Διαπραγμάτευση,  Επενδύσεις και στρατηγικές κάλυψης κινδύνου

Keywords : Παράγωγα, Long, Short, zero-sum game, OTC, Αντιστάθμιση κινδύνου, ΣΜΕ, Πολλαπλασιαστής,Τυποποίηση, Margins, Αποτίμηση

Options στο ΧΠΑ, Διαπραγμάτευση, Παραδείγματα, Προϊόντα σε συνάλλαγμα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Binomial Trees

Keywords : Call, Put, Κλείσιμο θέσης, Naked call, Εσωτερική αξία, Υπεραξία, Binomial Trees

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, Αποτίμηση και Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση, Ανάλυση Αριθμοδεικτών

Keywords : Θεμελιώδης ανάλυση, Τεχνική ανάλυση, Περιθώριο ασφαλείας, ROE, Οικονομικό περιβάλλον, Κλάδος, Εταιρεία, Αποτίμηση, P/E, Δείκτες Ρευστότητας, Δείκτες Μόχλευσης, Δείκτες Δραστηριότητας , Δείκτες Αποδοτικότητας, DOW, ΣΚΜΟ 

Προϋποθέσεις, Μορφές, Εμπειρικός Έλεγχος, Τεστ συσχέτισης & πρόσημων, Εποχικά φαινόμενα, Φαινόμενα Κεφαλαιοποίησης, P/BV, Ρ/Ε, Μελέτες γεγονότων, Αντίδραση επενδυτών σε  πληροφορίες

Keywords : Θεωρία Αποτελεσματικής Αγοράς, Αναμενόμενη χρησιμότητα, υπερ-αντίδραση, Arbitrage, Φούσκες τιμών, Monday effect, Holiday effect, P/E effect, Momentum, Contrarians

    

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5833
Αρ. Προβολών :  27442

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -