Τεχνολογία Πολυμέσων - Open Courses (INF102)

Γεώργιος Ξυλωμένος

Περιγραφή

Στο μάθημα καλύπτονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση, επεξεργασία και αναπαραγωγή των διάφορων μέσων, οι τρόποι συνδυασμού επί μέρους μέσων για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών και το δικτυακό υπόβαθρο που απαιτείται για την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών. Το μάθημα ξεκινά αναλύοντας την έννοια των πολυμέσων και εξηγώντας τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και των συστημάτων πολυμέσων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ιδιότητες των βασικών μέσων και ο τρόπος αναπαράστασής τους στον υπολογιστή. Ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται τα μέσα αναλύεται αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια σε πρακτικό επίπεδο, ανάλογα με το μέσο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος κλείνει με θέματα συγχρονισμού πολυμέσων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος που ασχολείται με τη δικτυακή υποστήριξη των πολυμέσων καλύπτει αρχικά τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των μέσων ανάλογα με την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναλύονται θέματα ποιότητας υπηρεσίας σε διάφορους τύπους δικτύων. Τέλος

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η ενότητα αφορά τη κατανόηση της έννοιας των μέσων και των πολυμέσων, την εξοικείωση με τις βασικές δομές των δικτυακών συστημάτων πολυμέσων, τις προκλήσεις που παρουσιάζουν τα πολυμέσα, και τη κατανόηση του ρόλου των διαφόρων εμπλεκόμενων στα πρότυπα πολυμέσων.
 
Λέξεις κλειδιά: Μέσα, πολυμέσα, πρότυπα, μορφότυπα.
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ύλη σχετιζόμενη με τη κατανόηση της βασική κατηγοριοποίησης των πολυμεσικών εφαρμογών με τις βασικές εφαρμογές επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους, και τις βασικές εφαρμογές επικοινωνίας ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή. Η ενότητα αφορά επίσης και τη κατανόηση των υπολογιστικών απαιτήσεων των πολυμέσων, το βασικό υλικό και λογισμικό των συστημάτων πολυμέσων, τα συστήματα πραγματικού χρόνου και τις βασικές μεθόδους χρονοπρογραμματισμού τους.
 
Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονες, ασύγχρονες, αλληλεπίδρασης, διανομής, υλικό, λογισμικό, συστήματα πραγματικού χρόνου.
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ύλη σχετιζόμενη με τη κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του ήχου, της εικόνας και του βίντεο, τις βασικές τεχνικές ψηφιοποίησης και κβαντοποίησης σημάτων, την παλμοκωδική διαμόρφωση και τη συμβολική αναπαράσταση της μουσικής. Επίσης, θα βρείτε μία εισαγωγή στα τηλεοπτικά συστήματα και το αναλογικό βίντεο. στο ψηφιακό βίντεο και την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, τις κινούμενες εικόνες και τους τρόπους μετάδοσής τους. Τέλος, η ύλη καλύπτει την αναπαράσταση εικόνας και τεχνικών κωδικοποίησης χρωμάτων, τις ιδιαιτερότητες των συσκευών εισόδου και εξόδου εικόνας,  τη κατανόηση του συμβιβασμού βάθους χρώματος και ανάλυσης, τη συμβολική αναπαράσταση, τη σύνθεση και την ανάλυση εικόνας, καθώς και τις επιλογές μετάδοσης εικόνας.
 
Λέξεις κλειδιά: Ήχος, δειγματοληψία, κβαντοποίηση, παλμοκωδική διαμόρφωση, κωδικοποίηση χρωμάτων, βάθος χρώματος, ανάλυση εικόνας, τηλεόραση, ψηφιακό βίντεο, υψηλή ευκρίνεια.
Η παρούσα ενότητα αφορά τα βασικά κανάλια μετάδοσης της πληροφορίας και τα χαρακτηριστικά τους, τις έννοιες που σχετίζονται με την πληροφορία και παραδείγματα χρήσης τους, τις έννοιες που σχετίζονται με την εντροπία και παραδείγματα χρήσης τους, και τέλος, τη κατανόηση των συμπερασμάτων από τις εφαρμογές πληροφορίας και εντροπίας.
 
Λέξεις κλειδιά: Πληροφορία, εντροπία.

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται σε θέματα κωδικοποίσης, ξεκινώντας από τις βασικές αρχές κωδικοποίησης (τεχνικές εντροπίας, διαφορικής, μετασχηματισμών, στρωματοποιημένης και κβαντοποίησης διανυσμάτων), και συνεχίζοντας με πιο αναλυτικά παραδείγματα τεχνικών κωδικοποίησης κειμένου (Huffman, αριθμητική, LZ), ήχου (φωνής, αντιληπτική, MPEG-1 και MPEG-2), εικόνων (JPEG), και βίντεο (H.261, H.263, MPEG-1/2/4, Η.264/AVC). 

 

Λέξεις κλειδιά: Κωδικοποίηση εντροπίας, διαφορική κωδικοποίηση, κωδικοποίηση μετασχηματισμών, στρωματοποιημένη κωδικοποίηση, κβαντοποίηση διανυσμάτων, κωδικοποίηση Huffman, αριθμητική κωδικοποίηση, κωδικοποίηση LZ, κωδικοποίηση φωνής, αντιληπτική κωδικοποίηση, κωδικοποίηση ήχου MPEG, κωδικοποίηση JPEG, κωδικοποίηση H.261, κωδικοποίηση H.263, κωδικοποίηση MPEG-1, κωδικοποίηση MPEG-2, κωδικοποίηση MPEG-4, κωδικοποίηση H.264, AVC, SVC.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ύλη που σχετίζεται με τη κατανόηση των προβλημάτων συγχρονισμού πολυμέσων και των βασικών τρόπων αντιμετώπισής τους, τον κατανεμημένο συγχρονισμό, την εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους διατύπωσης προδιαγραφών συγχρονισμού, τη κατανόηση του πώς οι διάφορες τεχνικές εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς συγχρονισμού.
 
Λέξεις κλειδιά: Συγχρονισμός χειλιών, απαιτήσεις συγχρονισμού, προδιαγραφές συγχρονισμού.

Η παρούσα ενότητα αφορά θέματα δικτυακής μετάδοσης πολυμέσων όπως η πολυεκπομπή (δρομολόγηση, ετερογένεια), τα πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων (RTP, RTCP), η ροή πολυμέσων (RTSP, MPEG-DASH) και η τηλεδιάσκεψη (H.323, SIP).

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυεκπομπή, δρομολόγηση, ετερογένεια, έλεγχος ανάδρασης, πρωτόκολλα μετάδοσης, RTP, RTCP, ροή πολυμέσων, RTSP, MPEG-DASH, τηλεδιάσκεψη, SIP, Η.323, έλεγχος πυλών.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ύλη σχετιζόμενη με υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας (βασικές τεχνικές αντιμετώπισης της καθυστέρησης και της διαταραχής, εισαγωγή στις τεχνικές αντιμετώπισης της απώλειας χαμηλής καθυστέρησης) και την εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (απαιτήσεις για υποστήριξη ποιότητας. μηχανισμοί κατηγοριοποίησης, χρονοπρογραμματισμού πακέτων και επιτήρησης ροών, εισαγωγή στις ενοποιημένες υπηρεσίες και τις διαφοροποιημένες υπηρεσίες).

 

Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας, εξομάλυνση διαταραχής, πρόσθια διόρθωση λαθών, κατηγοριοποίηση πακέτων, χρονοπρογραμματισμός, επιτήρηση, ενοποιημένες υπηρεσίες, διαφοροποιημένες υπηρεσίες.

Η παρούσα ενότητα αρχικά καλύπτει τις βασικές σχεδιαστικές επιλογές των δικτύων ΑΤΜ όπως τα εικονικά κυκλώματα και τα κελιά καθώς και με τις μεθόδους προώθησης κελιών, τα επίπεδα πρωτοκόλλων και τα επίπεδα προσαρμογής, το μοντέλο ποιότητας υπηρεσίες και του αλγορίθμου GCRA, τις βασικές τεχνικές συνδυασμού δικτύων IP με δίκτυα ATM. Στη συνέχεια καλύπτεται η δομή των δικτύων 3G και οι παρεχόμενες δυνατότητες για πολυμέσα, όπως η υπηρεσία MBMS και το υποσύστημα IMS, καθώς και το μοντέλο παροχής ποιότητας υπηρεσιών.

 

Λέξεις κλειδιά: Κελιά, εικονικά κυκλώματα, επίπεδο σύγκλισης, αλγόριθμος GCRA, δίκτυα 3G, υποσύστημα IMS, υπηρεσία MBMS.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3830
Αρ. Προβολών :  37644

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -