Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Open Courses (DET102)

Αγγελική Πουλυμενάκου

Περιγραφή

Το πρόγραμμα εισάγει το σπουδαστή στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων (I.S.) που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, συνδέοντας τη με την επιχειρηματική αναλυτική (B.A.). Παράλληλα, το πρόγραμμα αναλύει τις επιχειρηματικές διαδικασίες ως βασικό στοιχείο των σύγχρονων επιχειρήσεων και της απόδοσής τους.

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Είδη Διοίκησης Απόδοσης και η λειτουργία τους στην επιχείρηση. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. Εφαρμογή εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας για τη Μοντελοποίηση και τη Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.Κατανόηση της αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών διαδικασιών. Προσδιορισμός των απαιτήσεων για νέες υποδομές και νέα πληροφοριακά συστήματα.

Αρχές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Μετρικές απόδοσης διαδικασιών και πραγματικές μελέτες περίπτωσης επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών συστημάτων: ERP, CRM, MIS, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική διακυβέρνη

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου

Προτεινόμενα συγγράμματα

Section B Business Process Management

 • Weill and J. Ross (2004) Information Technology Governance, Harvard Business School Press
 • Ross, P. Weill and D.C. Robertson, (2006) Enterprise Architecture Strategy, Harvard Business School Press
 • McAfee (2009) Enterprise 2.0, Harvard Business School Press
Μέθοδοι αξιολόγησης

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών(50%)

Δεν υπάρχει τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε σπουδαστή θα βασιστεί σε 3 κριτήρια:

 • Συμμετοχή στην τάξη
 • Ατομική εργασία 2 μερών
  • Μέρος Ι: μελέτη περίπτωσης ενός πραγματικού Συστήματος Εργασίας
  • Part II: Ανάλυση & μοντελοποίηση μία βασικής επιχειρηματικής διαδικασίας με τη χρήση του εργαλείου ARIS.

Κάθε κριτήριο συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού βαθμού ως εξής:

Συμμετοχή στην τάξη        : 5%

Ατομική εργασία μέρος I    : 70%

Ατομική εργασία μέρος II   : 25%

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχο του εν λόγω μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με την ανάλυση και μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων και, εν συνεχεία, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ορθή κατάρτιση και εφαρμογή στοχευμένης επιχειρησιακής στρατηγικής οδηγεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους επιχειρηματικών διαδικασιών. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται επίσης η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορίας για την αποτελεσματική Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.

Βιβλιογραφία
 • http://www.ariscommunity.com/
 • http://help.sap.com/
 • Key Performance Indicators, Bernard Marr, Pearson, 2012
 • Students will be directed towards additional material in academic or professional articles as per lecture requirements
Περιεχόμενα μαθήματος

  I.  Συστήματα Εργασίας, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, και αρχιτεκτονικές & υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας
 II.  Στρατηγική και Απόδοση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
III.  Η στρατηγική σε όρους Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Οπτική της Απόδοσης
 IV. Από Επιχειρηματικής Διαδικασίες σε Τεχνολογία Πληροφορίας:Η οπτική της Διοικητικής Απόδοσης
 V.  Εταιρική Διακυβέρνηση υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορίας
  

Ενότητες

H πρώτη διδακτική ενότητα θεμελιώνει εννοιολογικά την έννοια των συστημάτων εργασίας, των στοιχείων από τα οποία απαρτίζονται και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οργανωσιακός (ανα)σχηματισμός - από βασικές ικανότητες σε βασικές διαδικασίες. Μετρικές επιχειρηματικής απόδοσης. Μεθοδολογίες για Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Balance Score Card, Six Sigma κτλ).

Ο μετασχηματισμός λειτουργικών διαδικασιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες: ανάλυση και (ανα)σχεδιασμός. Αρχιτεκτονικές Πληροφορίας ως υποστηρικτές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (παραδείγματα από συστήματα ERP). Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Διαδικασίας με το εργαλείο ARIS.

 

Εισαγωγή στην έννοια της απόδοσης πληροφορίας: δεδομένα διοίκησης, μετρικές, μετρήσεις, δείκτες, εργαλεία και μέθοδοι. Επιλογές Τεχνολογίας Πληροφορίας (επιχειρηματική αναλυτική κτλ) για υποστήριξη της Διοίκησης Απόδοσης ΕΔ. Παρουσιάσεις πραγματικών μελετών περίπτωσης από προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές και συζήτηση στην τάξη.

 

Παρουσίαση εννοιών, μεθοδολογιών και εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας. Πραγματική μελέτη περίπτωσης και ανάθεση εργασίας με θέμα το σχεδιασμό διοίκησης ΤΠ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4570
Αρ. Προβολών :  94087

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -