Προσβασιμότητα στο περιεχόμενο - Βασικές αρχές καθολικού σχεδιασμού

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στις βασικές αρχές καθολικού σχεδιασμού με συστηματικό τρόπο. Παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα προσβασιμότηατας στο περιεχόμενο από όλους και μελετώνται πρότυπα με βάση τα οποία διαχειριζόμαστε τα μαθησιακά αντικείμενα. Αναλύεται το πρότυπο Design4All και παρυσιάζονται οι βασικοί άξονες. Παρουσιάζονται πρακτικά θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τρεις βασικές αρχές σχεδίασης καθολικού σχεδιασμού: Πολλαπλά μέσα – Αναπαράστασης (Representation) – Δρασης και Έκφρασης (Action & Expression) – Συμμετοχής (Engagement)

Λέξεις-Κλειδιά: Σχεδιασμός για όλους, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Αναπαράστασης, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Δράσης και Έκφρασης, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Δράσης και Έκφρασης