Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση - Open Courses (INF115)

Athanassios Androutsos

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει τη θεωρητική κατάρτιση και τα εργαλεία των τεχνολογιών εκπαίδευσης. Περιέχει βασική θεματολογία, όπως Τεχνολογίες στην υπηρεσία Παγκόσμιου Ιστού (WWW), Προγραμματισμό και αναλυτική προσέγγιση στη δημιουργία μαθημάτων με την χρήση αντικειμένων μάθησης και εργαλείων της πλατφόρμας Moodle. 

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης ειδικά θέματα όπως ανάλυση θεμάτων εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ καθώς και επισκόπηση των πνευματικών δικαιωμάτων που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό.  

Η κατανόηση των βασικών αρχών και εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επαγγελματία στο χώρο της Εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο με συνεχή ανάπτυξη.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το παρόν μάθημα θα διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα από εκπαιδευτικά αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιούν στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων Η/Υ και του Internet. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως τα βασικά δομικά στοιχεία ενός δικτύου,  τα διεθνή πρότυπα ISO/OSI και TCP/IP, τα επτά  (7) επίπεδα της στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής, τεχνολογίες δικτύων κορμού, τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης, δρομολόγηση και διευθυνσιοδότηση, καθώς και οι βασικές υπηρεσίες web (HTTP) και e-mail.

 

Λέξεις-Κλειδιά: OSI, TCP/IP, Δρομολόγηση, ADSL, FTTH (Fiber To The Home), ATM, DWDM, Web Server, HTTP, SMTP Sevrer, SMTP, POP, IMAP, HTML

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές της γλώσσας συγγραφής υπερκειμένου HTML καθώς και της γλώσσας περιγραφής μορφοποίησης CSS. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως τα βασικά στοιχεία και η δομή της HTML, οι βασικές ετικέτες (tags), τρόποι μορφοποίησης του κειμένου, εισαγωγή εικόνων, πινάκων, και πολυμέσων όπως βίντεο και ήχου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και πλεονεκτήματα των CSS, καθώς και δομή και η σύνταξη της γλώσσας. Ακολουθούν παραδείγματα σε απλό κειμενογράφο όπως το Notepad ++.

 

Λέξεις-Κλειδιά: HTML, HTML5, Head, Body, Paragraphs, Headings, Attributes, Styles, Formatting, Images, Tables, Blocks, iFrames, CSS, Selectors, Background, Text, Fonts. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η γλώσσα JavaScript. Πρόκειται για μία γλώσσα προγραμματισμού στο Web που δεν πρέπει να συγχέεται με την Java. Παρουσίαζουμε τη δομή της γλώσσας, το συντακτικό και δίνουμε παραδείγματα, Πιο συγκεκριμένα αναλύονται θέματα όπως τύποι δεδομένων, μεταβλητές και σταθερές, τελεστές (αριθμητικοί, εκχώρησης, κλπ), σύνδεση με HTML form, έξοδος και είσοδος αντικειμένων καθώς και η λειτουργία των συναρτήσεων. Τέλος δίνονται παραδείγματα χρήσης της γλώσσας.

 

Λέξεις-Κλειδιά: JavaScript, data types, variables, operators, operands, output, functions.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές  αρχές επεξεργασίας εικόνας με τη χρήση του εργαλείου GIMP. Αναλύονται θέματα όπως εισαγωγή κειμένου, βασικών αντικειμένων σχεδίασης (γραμμές, παραλληλόγραμμα, ελλειπτικά σχέδια, κύκλοι, κλπ), εισαγωγή εικόνων. Παρουσιάζεται μέσα από παραδείγματα η επεξεργασία των παραπάνω αντικειμένων όπως μετακίνηση, χρωματισμός, περιστροφή, εφέ, κλπ. Αναλύεται το θέμα των στρώσεων (layers) καθώς και προηγμένα θέματα όπως επεξεργασία προσώπου, ειδικά εφέ, κλπ.. Τέλος διδάσκεται η χρήση του εργαλείου ανοικτού κώδικα GIMP που είναι παρόμοιο με το γνωστό photoshop δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά στοιχεία αυτής της μορφής των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εργαλείο wiki. Πρόκειται για εργαλείο συνεργασίας που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να επεξεργάζονται μία web σελίδα (σσ. wiki) και να αποτυπώνουν το αποτέλσμα της συνεργασίας τους. Παρουσιάζεται το εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικών wikis, wikispaces και δίνονται βήμα-βήμα τα στάδια (μεθοδολογικά και τεχνικά) δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού wiki.

Λέξεις-Κλειδιά: Εικόνα, Χρώματα, Φίλτρα, Στρώσεις, Καμβάς, Εργαλειοθήκη, Μαγικό ραβδί, εργαλείο ανάμιξης, Κλωνοποίηση, Αδιαφάνεια, Πινέλα, Διαβαθμίσεις, Μοτίβα, Προσκήνιο, Παρασκήνιο, wikis, wikispaces.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το θέμα της συγγραφής HTML σελίδων με τη χρήση εργαλείων. Όλα τα εργαλεία διαχείρισης σελίδων HTML δίνουν τη δυνατότητα γραφικής επεξεργασίας μίας web σελίδας, όπως συμβαίνει σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το MS Word. Ο κώδικας HTML παράγεται αυτόματα, ενώ ο χρήστης επικεντρώνεται στην εμφάνιση (μορφοποίηση) της σελίδας.Το εργαλείο kompoZer είναι ένα αντιπροσωπευτικό εργαλείο αυτής της κατηγορίας και δίνει της δυνατότητα παρουσίασης όλων των θεμάτων συγγραφής και επεξεργασίας ιστοσελίδων και ιστότοπων. Εκτός από το εργαλείο παρουσιάζεται και η μεθοδολογία δημιουργία ιστοσελίδων και ιστότοπων (top-down design, bottom-up implementation). Τέλος, παρουσιάζεται το παράδειγμα δημιουργίας ενός Web-Portofolio και ταυτόχρονα παρουσιάζονται πρακτικά θέματα μορφοποίησης CSS.

Λέξεις-Κλειδιά: kompoZer, HTML Design, HTML Authoring, WYSIWYG HTML, top-down design, bottom-up, tables, CSS, dimensions, pixels, banners, navigation.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στα βασικά μαθησιακά αντικείμενα που πρέπει να περιέχει ένα ψηφιακό μάθημα. Αναλύουμε το κάθε αντικείμενο και δίνουμε παραδείγματα. Παρουσιάζεται επίσης το θέμα των μεταδεδομένων, δηλαδή συνοδευτικών επεξηγηματικών δεδομένων για λόγους αναζήτησης. Παρουσιάζεται η κατηγοροιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων ανάλογα αν περιέχουν βιντεοδιαλέξεις ή όχι. Παρουσιάζονται τα βασικά μαθησιακά αντικείμενα και η χρήσης τους. Τέλος παρουσιάζεται το εργαλείο επεξεργασίας ήχου, audacity για την επεξεργασία του ήχου των διαλέξεων και την ενσωμάτωσή τους από τον Εκπαιδευτή σε συγχρονισμένες διαφάνειες.

Λέξεις-Κλειδιά: Μονοπάτι μάθησης, Ενότητες, Αναφορά βιβλιογραφίας, Διαφάνειες, Διαφάνειες σχολιασμένες, Βίντεοδιαλέξεις, Σημειώσεις, Βιβλία, Σύνδεσμοι (URL), Ενσωματωμένο βίντεο (YouTube), Εργασίες, Ασκήσεις, Ανάδραση (Feedback), audacity, επεξεργασία ήχου.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισμικό (LMS) Moodle. Παρουσιάζεται η δομή του εργαλείου, βασικοί όροι καθώς και οι τρόποι επεξεργασίας. Δημιουργείται ένα αρχικό παράδειγμα με την εισαγωγή βασικών μαθησιακών αντικειμένων. Αναλύεται η πλευρά του εκπαιδευόμενου καθώς και του Εκπαιδευτή. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Προφίλ, Μαθήματα, Ημερολόγιο, Εισαγωγή σελίδα, Περιγραφή μαθήματος, Μονοπάτι μάθησης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Πίνακας Ανακοινώσεων, Χώρος συνεργασίας (wiki), Online Forum, Inline chat

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το 2ο μέρος του εργαλείου Moodle. Παρουσιάζονται θέματα και εργαλεία δόμησης ενός ψηφιακού μαθήματος όπως ανέβασμα εγγράφου, ανέβασμα ιστοσελίδας, ανέβασμα βίντεο μέσα σε ενότητες διαλέξεων. Παρουσιάζεται επίσης το εργαλείο workshop που επιτρέπει peer-review εργασιών μεταξυ των εκπαιδευομένων.

 

Λέξεις-Κλειδιά: File upload, URL, video in img class="MyIframe" , workshop 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το 3ο μέρος του εργαλείου Moodle. Παρουσιάζονται προηγμένα θέματα, όπως Quiz, Activity completion, Badges, Assignment submission, δημιουργία και διαχείριση ομάδων και δίνονται παραδείγματα. Αναλύεται επίσης και εφαρμόζεται η μεθοδολογία του personalization στην εκπαίδευση.

 

Λέξεις-Κλειδιά: Quiz, Activity Completion, Badges, Assignment Submission, groups, restrict access, personalization

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στις βασικές αρχές καθολικού σχεδιασμού με συστηματικό τρόπο. Παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα προσβασιμότηατας στο περιεχόμενο από όλους και μελετώνται πρότυπα με βάση τα οποία διαχειριζόμαστε τα μαθησιακά αντικείμενα. Αναλύεται το πρότυπο Design4All και παρυσιάζονται οι βασικοί άξονες. Παρουσιάζονται πρακτικά θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τρεις βασικές αρχές σχεδίασης καθολικού σχεδιασμού: Πολλαπλά μέσα – Αναπαράστασης (Representation) – Δρασης και Έκφρασης (Action & Expression) – Συμμετοχής (Engagement)

Λέξεις-Κλειδιά: Σχεδιασμός για όλους, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Αναπαράστασης, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Δράσης και Έκφρασης, Παροχή Πολλαπλών Μέσων Δράσης και Έκφρασης

Πρόγραμμα

 14:30-14:40: Προσέλευση

14:40-16:00: Α’ ενότητα, Συντονίστρια: Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  1. Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Έλλη Διακαναστάση «Αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου Επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων με τη μέθοδο Project», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Αναστασία Γρίβα «Αποτελέσματα του 1 ου Coding Bootcamp και ενθάρρυνση του προγραμματισμού μέσω της μεθόδου Project», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 16:00-17:00: Β ενότητα, Συντονίστρια: Δρ Βασιλική Μπρίνια, Τμήμα Πληροφορικής, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

  1. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Μάρθα Σώκου, Δρ Αθανάσιος Ανδρούτσος «Wikispaces: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρνει κοντά μαθητές και καθηγητές και υποστηρίζει τη διεξαγωγή των Projects και τη βιωματική μάθηση στο Λύκειο», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  2. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Μαρία Μαλαγκονιάρη, «Διδακτική Πρόταση: Η παρουσίαση του Πολιτικού & των Ιδιοτήτων του στο Λύκειο μέσω της μεθόδου Project», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  3. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Κωνσταντίνα Σταυρακούλη, "Η εισαγωγή της Τέχνης στις δραστηριότητες της μεθόδου Project. Θεματική Ενότητα: Το Χρηματιστήριο", Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της αγωγής και της Εκπαίδευσης

 

 17:00-17:30: Συζήτηση και Συμπεράσματα

 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέθοδος Project, Τέχνη στην Εκπαίδευση, Θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας, Βιωματική μάθηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1844
Αρ. Προβολών :  19044

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -