Εισαγωγή στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με το Moodle

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισμικό (LMS) Moodle. Παρουσιάζεται η δομή του εργαλείου, βασικοί όροι καθώς και οι τρόποι επεξεργασίας. Δημιουργείται ένα αρχικό παράδειγμα με την εισαγωγή βασικών μαθησιακών αντικειμένων. Αναλύεται η πλευρά του εκπαιδευόμενου καθώς και του Εκπαιδευτή. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Προφίλ, Μαθήματα, Ημερολόγιο, Εισαγωγή σελίδα, Περιγραφή μαθήματος, Μονοπάτι μάθησης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Πίνακας Ανακοινώσεων, Χώρος συνεργασίας (wiki), Online Forum, Inline chat