Σχεδίαση λειτουργικών συστημάτων

Η παρούσα ενότητα ασχολείται με την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της σχεδίασης ΛΣ και των βασικών διασυνδέσεων που πρέπει να σχεδιαστούν, τα βασικά ζητήματα υλοποίησης και τα κύρια προβλήματα απόδοσης στα ΛΣ και, τέλος, τη διαχείριση έργων λογισμικού μεγάλης κλίμακας και τις σχεδιαστικές τάσεις των ΛΣ.

Λέξεις κλειδιά: Διασυνδέσεις, υλοποίηση, απόδοση, διαχείριση έργων.