Το ΛΣ Windows
Η ενότητα στοχεύει στη κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης των Windows και της διαφοροποίησής τους από το UNIX, της βασικής δομής, σχεδίασης και του μοντέλου προγραμματισμού των Windows, καθώς και στη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γενικές αρχές ΛΣ εφαρμόζονται στα Windows στους τομείς των διεργασιών, διαχείρισης μνήμης, εισόδου / εξόδου, συστήματος αρχείων και ασφάλειας.
 
Λέξεις κλειδιά: Windows, MS-DOS.