Το ΛΣ Linux
Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει αναφορές στη κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης που οδήγησε από το UNIX στο Linux, στη βασική δομή και σχεδίαση του Linux, στη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γενικές αρχές ΛΣ εφαρμόζονται στο Linux στους τομείς των διεργασιών, διαχείρισης μνήμης, εισόδου / εξόδου, συστήματος αρχείων και ασφάλειας.
 
Λέξεις κλειδιά: Linux, UNIX.