Ασφάλεια
Η παρούσα ενότητα περιέχει θέματα για τη κατανόηση της έννοιας της ασφάλειας στα ΛΣ, καθώς και μια εισαγωγή στην κρυπτογραφία και εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς προστασίας και πιστοποίησης ταυτότητας. Επίσης, η ενότητα περιλάμβανει αναφορές στη κατανόηση των βασικών κινδύνων ασφάλειας (εσωτερικές επιθέσεις, αξιοποίηση σφαλμάτων κώδικα και κακόβουλο λογισμικό), και στους βασικούς τρόπους άμυνας απέναντι στις επιθέσεις στα ΛΣ.
 
Λέξεις κλειδιά: Κρυπτογραφία, προστασία, ταυτοποίηση, κακόβουλο λογισμικό.