Εταιρική διακυβέρνηση υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορίας

Παρουσίαση εννοιών, μεθοδολογιών και εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας. Πραγματική μελέτη περίπτωσης και ανάθεση εργασίας με θέμα το σχεδιασμό διοίκησης ΤΠ.