Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών.
Διάλεξη του κ. Στυλιανού Γώγου, υποψήφιου διδάκτορα με θέμα τους εθνικούς λογαριασμούς. Αναφορά στον θεωρητικό και υπολογιστικό ορισμό των εθνικών λογαριασμών.
Σύγκριση της εικόνας των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας με αυτή άλλων χωρών.
Παρουσίαση και σχολιασμός ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης από την δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα.
Υπολογισμός του ποσοστιαίου ρυθμού μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
 

Λέξεις-κλειδιά:

μεγέθυνση, Groningen Growth Development Center, Kuznets, Stone, Cobb-Douglas, Total Factor Productivity, κεφάλαιο, εργασία