5. Έρευνα Διαφήμισης

Ενότητα Έρευνας Διαφήμισης

Στόχοι ενότητας

  • Να γνωρίσουν τα είδη της έρευνας για μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας
  • Είδη μετρήσεων
  • Περιβάλλον διαφήμισης