Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό με τη μέθοδο της προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και εξετάζει δύο μελέτες περίπτωσης (case studies).

Λέξεις Κλειδιά: RFID, εφοδιαστική αλυσίδα, προσομοίωση