Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

Εισαγωγή και εξοικείωση στις διαδικασίες δημιουργίας βιώσιμης επιχείρησης και εκτίμησης-αξιολόγησης δυνητικών επιχειρηματικών μοντέλων. Παρουσίαση και αποσαφήνιση στα στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου (Business Plan). Παραγωγή ενός πλαίσιο συγγραφής ενός Επιχειρηματικού Πλάνου και εισαγωγή στις έννοιες των οικονομικών καταστάσεων (Financial Statements).

Λέξεις Κλειδιά: Δομή επιχειρηματικού πλάνου