Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model)

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται εισαγωγικές έννοιες για τη σημασία και τα στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model) και την παρουσίαση ενός εργαλείου αποτύπωσης Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas). Επίσης γίνεται εισαγωγή στις έννοιες του Marketing και πως να εισαγάγει ένα μοντέλο ανάλυσης αγοράς. 

Λέξεις Κλειδιά: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, ανάλυση κόστους, ανάλυση εσόδων, ανάλυση αγοράς