Δικτυακά πολυμέσα

Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται βασικά ζητήματα μετάδοσης πολυμέσων μέσω δικτύων υπολογιστών και ειδικά μέσω του Διαδικτύου. Εξετάζονται τα βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου και εξηγείται η ανάγκη δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων για μετάδοση πολυμέσων. Παρουσιάζεται εκτενώς το πρωτόκολλο RTP, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται με το πρωτόκολλο RTCP και παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι χρήσης τους σε εφαρμογές. Στη συνέχεια εξετάζεται η ροή πολυμέσων ως έννοια και εξηγείται πώς επιτυγχάνεται με χρήση των πρωτοκόλλων RTSP και RTP. Τέλος, καλύπτεται η εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης και αναλύονται εκτενώς τα πρότυπα H.323 και SIP και ο τρόπος χρήσης τους σε τηλεδιασκέψεις.

Λέξεις κλειδιά: RTP, RTCP, ροή πολυμέσων, RTSP, τηλεδιάσκεψη, H.323, SIP, διαλειτουργικότητα.