Οπτικοακουστική πληροφορία

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι μέθοδοι ψηφιοποίησης της πολυμεσικής πληροφορίας, με ειδική αναφορά στον ήχο, την εικόνα και το βίντεο. Εξετάζονται θέματα δειγματοληψίας, κβαντοποίησης δειγμάτων και αναπαραγωγής τους. Καλύπτονται τεχνικές εξειδικευμένης κωδικοποίησης για τη φωνή. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα πρότυπα σύλληψης και κωδικοποίησης βίντεο.

Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση ήχου, ψηφιοποίηση, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση φωνής, απόκρυψη, εικόνα, βίντεο, τηλεόραση.