Εισαγωγή

Σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια γενική εισαγωγή στο μάθημα και μια ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής των πολυμέσων και των σχετικών βασικών εννοιών. Ορίζεται η έννοια των μέσων και των πολυμέσων, παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι οργάνωσης ενός συστήματος πολυμέσων, εξηγούνται οι κύριοι τρόποι μετάδοσης πολυμέσων προς έναν ή πολλούς παραλήπτες, εξηγούνται ορισμένοι ενδεικτικοί τρόποι αναπαράστασης και συμπίεσης των μέσων και οι περιγράφονται οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ετερογένειας.

Λέξεις κλειδιά: Μέσα, αισθήσεις, πολυμέσα, ομότιμα συστήματα, συστήματα πελάτη-εξυπηρετητή, πολυμετάδοση, ιεραρχική κωδικοποίηση, ανομοιογένεια, είδη μέσων, ψηφιοποίηση, συμπίεση βίντεο, ροή πολυμέσων, καθυστερημένη αναπαραγωγή.