Εισαγωγή στην JavaScript

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η γλώσσα JavaScript. Πρόκειται για μία γλώσσα προγραμματισμού στο Web που δεν πρέπει να συγχέεται με την Java. Παρουσίαζουμε τη δομή της γλώσσας, το συντακτικό και δίνουμε παραδείγματα, Πιο συγκεκριμένα αναλύονται θέματα όπως τύποι δεδομένων, μεταβλητές και σταθερές, τελεστές (αριθμητικοί, εκχώρησης, κλπ), σύνδεση με HTML form, έξοδος και είσοδος αντικειμένων καθώς και η λειτουργία των συναρτήσεων. Τέλος δίνονται παραδείγματα χρήσης της γλώσσας.

 

Λέξεις-Κλειδιά: JavaScript, data types, variables, operators, operands, output, functions.