Εισαγωγή στην HTML και στα CSSs

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές της γλώσσας συγγραφής υπερκειμένου HTML καθώς και της γλώσσας περιγραφής μορφοποίησης CSS. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως τα βασικά στοιχεία και η δομή της HTML, οι βασικές ετικέτες (tags), τρόποι μορφοποίησης του κειμένου, εισαγωγή εικόνων, πινάκων, και πολυμέσων όπως βίντεο και ήχου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και πλεονεκτήματα των CSS, καθώς και δομή και η σύνταξη της γλώσσας. Ακολουθούν παραδείγματα σε απλό κειμενογράφο όπως το Notepad ++.

 

Λέξεις-Κλειδιά: HTML, HTML5, Head, Body, Paragraphs, Headings, Attributes, Styles, Formatting, Images, Tables, Blocks, iFrames, CSS, Selectors, Background, Text, Fonts.