Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και το Internet

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων Η/Υ και του Internet. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως τα βασικά δομικά στοιχεία ενός δικτύου,  τα διεθνή πρότυπα ISO/OSI και TCP/IP, τα επτά  (7) επίπεδα της στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής, τεχνολογίες δικτύων κορμού, τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης, δρομολόγηση και διευθυνσιοδότηση, καθώς και οι βασικές υπηρεσίες web (HTTP) και e-mail.

 

Λέξεις-Κλειδιά: OSI, TCP/IP, Δρομολόγηση, ADSL, FTTH (Fiber To The Home), ATM, DWDM, Web Server, HTTP, SMTP Sevrer, SMTP, POP, IMAP, HTML