Υπο-επίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων

Κατανομή καναλιού, Aloha, CSMA/CD, Ethernet, CSMA/CA, WiFi, άλλα συστήματα.

Διαφάνειες Ενότητας