Ασύρματα Δίκτυα Πλέγματος (Wireless Mesh Networks)
  • MANET
  • Wireless Embedded and Sensor Networks
  • Multi-radio mesh node

Διαφάνειες Ενότητας