Κεφάλαιο 3
  • Ιεραρχία Μνήμης και Απόδοση
  • Κρυφές μνήμες (caches)
  • βελτιστοποίηση και απόδοση
  • Εικονική μνήμη (virtual memory)
  • Cache στο Pentium 4

Διαφάνειες Ενότητας