Προγραμματισμός UNIX
Η παρούσα ενότητα περιέχει θέματα για τη κατανόηση των διεργασιών και των νημάτων σε προγραμματιστικό επίπεδο, και την εξοικείωση με τους μηχανισμούς διαχείρισης διεργασιών και νημάτων. Επίσης, η ενότητα περιέχει αναφορές στη κατανόηση των βασικών μηχανισμών επικοινωνίας διεργασιών και του συγχρονισμού νημάτων.
 
Λέξεις κλειδιά: Αγωγοί, ουρές μηνυμάτων, pthreads.