Είσοδος / Έξοδος
Στη παρούσα ενότητα εμπεριέχονται η κατανόηση των βασικών αρχών του υλικού και του λογισμικού Ε/Ε, η εξοικείωση με τον τρόπο οργάνωσης του λογισμικού Ε/Ε σε επίπεδα, η εισαγωγή στο λογισμικό βασικών συσκευών Ε/Ε και διασυνδέσεων με το χρήστη, και η κατανόηση των βασικών τεχνικών διαχείρισης ισχύος στα σύγχρονα ΛΣ.
 
Λέξεις κλειδιά: Διακοπές, οδηγοί συσκευών.