Διεργασίες και Νήματα

Η ενότητα περιλαμβάνει τη κατανόηση της έννοιας της διεργασίας και του νήματος εκτέλεσης καθώς των διακριτών ρόλων των διεργασιών και των νημάτων, την εξοικείωση με τους μηχανισμούς διαδιεργασιακής επικοινωνίας, και τη κατανόηση των βασικών αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού του επεξεργαστή.

 

Λέξεις κλειδιά: Διεργασίες, νήματα, επικοινωνία, συγχρονισμός, χρονοπρογραμματισμός.