Συστήματα Εργασίας, Επιχειρηματικές Διαδικασίες - Υποδομή και Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

H πρώτη διδακτική ενότητα θεμελιώνει εννοιολογικά την έννοια των συστημάτων εργασίας, των στοιχείων από τα οποία απαρτίζονται και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.