Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Section B Business Process Management

 • Weill and J. Ross (2004) Information Technology Governance, Harvard Business School Press
 • Ross, P. Weill and D.C. Robertson, (2006) Enterprise Architecture Strategy, Harvard Business School Press
 • McAfee (2009) Enterprise 2.0, Harvard Business School Press

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών(50%)

Δεν υπάρχει τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε σπουδαστή θα βασιστεί σε 3 κριτήρια:

 • Συμμετοχή στην τάξη
 • Ατομική εργασία 2 μερών
  • Μέρος Ι: μελέτη περίπτωσης ενός πραγματικού Συστήματος Εργασίας
  • Part II: Ανάλυση & μοντελοποίηση μία βασικής επιχειρηματικής διαδικασίας με τη χρήση του εργαλείου ARIS.

Κάθε κριτήριο συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού βαθμού ως εξής:

Συμμετοχή στην τάξη        : 5%

Ατομική εργασία μέρος I    : 70%

Ατομική εργασία μέρος II   : 25%

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχο του εν λόγω μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με την ανάλυση και μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων και, εν συνεχεία, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ορθή κατάρτιση και εφαρμογή στοχευμένης επιχειρησιακής στρατηγικής οδηγεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους επιχειρηματικών διαδικασιών. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται επίσης η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορίας για την αποτελεσματική Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • http://www.ariscommunity.com/
 • http://help.sap.com/
 • Key Performance Indicators, Bernard Marr, Pearson, 2012
 • Students will be directed towards additional material in academic or professional articles as per lecture requirements

Περιεχόμενα μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  I.  Συστήματα Εργασίας, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, και αρχιτεκτονικές & υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας
 II.  Στρατηγική και Απόδοση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
III.  Η στρατηγική σε όρους Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Οπτική της Απόδοσης
 IV. Από Επιχειρηματικής Διαδικασίες σε Τεχνολογία Πληροφορίας:Η οπτική της Διοικητικής Απόδοσης
 V.  Εταιρική Διακυβέρνηση υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορίας
  

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δ.Ε.