4. Επιλογή μέσων διαφήμισης

Στόχοι ενότητας

  • Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα για κάθε διαφήμιση;
  • Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά κάθε μέσου;