ΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΔΟΜΑΔΑ 1

Γενικά περί των ειδικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών

 

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 1

ΒΔΟΜΑΔΑ 2

Θέματα Δυναμικού Προγραμματισμού (παραδείγματα) - Προσομοίωση - Εργαλεία προγραμματισμού (software)

 

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 2

ΒΔΟΜΑΔΑ 3

Σχεδιασμός Προϊόντος, Δυναμικότητας, Μεθόδου Παραγωγής 2. Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής - Επίπεδα σχεδιασμού - Διαδικασία σχεδιασμού - Κύκλος ζωής προϊόντος - Το πρόβλημα της δυναμικότητας - Διαδικασία σχεδιασμού - Συστήματα αναμονής - Διαδικασία σχεδιασμού - Ανάλυση ροής εργασίας - Μέτρηση εργασίας –

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 3

ΒΔΟΜΑΔΑ 4

Αλυσίδα Προμηθειών (supply chain) και Μέθοδοι Προβλέψεων - Εισαγωγή στη διαχείριση της Αλυσίδας Προμηθειών Αγαθών και υπηρεσιών - Η σημασία των προβλέψεων - Τύποι προβλέψεων - Ποιοτικές Μέθοδοι πρόβλεψης - Μέθοδοι προεκβολής - Επιλογή Μεθόδου Πρόβλεψης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 4

ΒΔΟΜΑΔΑ 5

Διαχείριση Αποθεμάτων - Μοντέλα διαχείρισης - Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων - Συστήματα Kanban / Just-in-time (JIT)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 5

ΒΔΟΜΑΔΑ 6

Προγραμματισμός Παραγωγής (Συγκεντρωτικός/ Χρονικός) - Ορισμοί, Αντικείμενο - Γραφικές Μέθοδοι συγκεντρωτικού προγραμματισμού - Μαθηματικές Μέθοδοι συγκεντρωτικού προγραμματισμού - Χρονικός Προγραμματισμός Ορισμοί - Κανόνες Προτεραιοτήτων και Τεχνικές - Προβλήματα n-εργασιών σε m-μηχανές - Προγραμματισμός γενικού Flow-Shop - Προγραμματισμός γενικού Job-Shop - Προγραμματισμός για συστήματα Υπηρεσιών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 6

ΒΔΟΜΑΔΑ 7

Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής & Υλικών - Βασικό πρόγραμμα παραγωγής (MPS) - Προγραμματισμός δυναμικότητας (CRP) - Συστήματα MRP - Συστήματα MRPII - Συστήματα ERP

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 7

ΒΔΟΜΑΔΑ 8

Προγραμματισμός έργων - Εισαγωγή, ορισμοί - Οργανωτικές Δομές - Μηχανισμοί Ελέγχου Έργων (αναφορές, παραδοτέα) - Διαχείριση Πόρων - Στοιχεία δικτύων - Προγραμματισμός βασισμένος στο χρόνο - Διαγράμματα GANTT - Μέθοδος PERT, GERT - Σχεδιασμός Κρίσιμου Μονοπατιού (Critical Path Method) - Μοντέλα Χρόνου-Κόστους (Time-Cost Trade Off) - Ανάλυση κόστους 3. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 8

ΒΔΟΜΑΔΑ 9

Διαχείριση πόρων: το πρόβλημα μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 9

ΒΔΟΜΑΔΑ 10

Προγραμματισμός Flow Shop: το πρόβλημα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 10

ΒΔΟΜΑΔΑ 11

Προγραμματισμός Job Shop: το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού εργασιών σε βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 11

ΒΔΟΜΑΔΑ 12

Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS - Master Production Scheduling)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 12

ΒΔΟΜΑΔΑ 13

Προγραμματισμός Δυναμικότητας (CRP - Capacity Requirements Planning)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 13

ΒΔΟΜΑΔΑ 14

CUSTOMER RELATIONSHIP CUSTOMERS

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 14

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΩΤΟΣ  (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

50% ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 30%  ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΝ 20% ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

 

100 % ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ