Δομημένα συστήματα ομοτίμων

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για την έννοια του πίνακα κατακερματισμού και της κατανεμημένης μορφής του (DHT), με έμφαση στα συστήματα Chord και Pastry. Τα επί μέρους θέματα που παρουσιάζονται, αφορούν τη πολυεκπομπή μέσω DHT (σύστημα Scribe), την αποθήκευση ολόκληρων αρχείων (σύστημα PAST) και ομάδων αρχείων (σύστημα CFS).

 

Λέξεις κλειδιά: Κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού, DHT, Chord, Pastry, πολυεκπομπή, αποθήκευση, Scribe, Pastry, CFS.