Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση (Introduction to mathematical analysis)

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Athanasios Yannacopoulos)

Περιγραφή

Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο του μαθήματος: Α΄ κύκλος σπουδών
Διδάσκων: Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής
Π.Μ.: 8


Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το
μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της μαθηματικής ανάλυσης με επίκεντρο τις μελλοντικές εφαρμογές των εννοιών αυτών στην στατιστική, τις πιθανότητες και τις εφαρμογές τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις οικονομικές επιστήμες.


Προαπαιτήσεις: καμία


Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση. Βασικές έννοιες από
την θεωρία συνόλων. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών.


Πραγματικές συναρτήσεις. Συνεχείς και ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις. Μονότονες και κυρτές συναρτήσεις.

Το ολοκλήρωμα Stieltjes και συναρτήσεις πεπερασμένης μεταβολής.

Μετρικοί χώροι και συνεχείς συναρτήσεις σε μετρικούς χώρους.

Ομοιόμορφη σύγκλιση ακολουθιών και σειρών
συναρτήσεων.

Γραμμικοί χώροι με νόρμα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις