Μη Παραμετρική Στατιστική

Βρόντος Ιωάννης

Περιγραφή

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση στατιστικών προβλημάτων. Το κύριο πλεονέκτημα των τεχνικών αυτών είναι ότι δεν προϋποθέτουν γνώση της κατανομής του πληθυσμού από τον οποίο έχουν προέλθει τα υπό μελέτη στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, οι μη παραμετρικές τεχνικές αποβλέπουν σε ευρύτερα πεδία εφαρμογής από τις αντίστοιχες παραμετρικές τεχνικές.

Η μη παραμετρική ανάλυση δεδομένων ασχολείται, γενικά, με τον έλεγχο υποθέσεων που αφορά παραμέτρους του υπό μελέτη πληθυσμού, τον έλεγχο κατανομών, την (μη παραμετρική) παλινδρόμηση, την ανάλυση δεδομένων ταξινομημένων σε πίνακες συνάφειας. Θα δοθεί έμφαση τόσο στη θεωρία, όσο και στην αντιμετώπιση και εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε δεδομένα.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την βαθμολογία στην τελική εξέταση.

 

Ύλη του μαθήματος

 

Κεφ.1: Εισαγωγή

1.1. Εισαγωγή στην Μη Παραμετρική Στατιστική

 

Κεφ.2: Μερικοί έλεγχοι υποθέσεων βασισμένοι στην διων

Περισσότερα  

Ημερολόγιο