Διεθνές Μάρκετινγκ - Open Courses (SBA102)

George Panigyrakis

Περιγραφή

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση των διεθνών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία, το διεθνές μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας.

Το διεθνές στέλεχος καλείται να γνωρίζει τις παραμέτρους και τις μεταβλητές της χώρας του όσο και των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, ως βασικό παράγοντα διασφάλισης της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης.

Συνεπώς, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη , την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στη παρούσα ενότητα εμπεριέχονται, η κατανόηση των βασικών αρχών του διεθνούς μάρκετινγκ και των εξαγωγών, η κατανόηση των διαφορών μεταξύ διεθνούς και εγχώριου μάρκετινγκ και η ανάδειξη της αναγκαιότητας διεθνοποίησης των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η ενότητα στοχεύει στη κατανόηση των σταδίων διεθνοποίησης μίας επιχείρησης, των τρόπων διεθνοποίησης μίας επιχείρησης μέσω της προσαρμογής και της τυποποίησης στις εθνικές απαιτήσεις και στην ανάδειξη των παραγόντων οι οποίοι συμβάλουν στην επιτυχία ή την αποτυχία του διεθνούς μάρκετινγκ.

Η παρούσα ενότητα περιέχει θέματα για τη κατανόηση των σημαντικότερων παραγόντων του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, την εξοικείωση με σύγχρονους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και εμπορικούς οργανισμούς και την ανάλυση του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση με το πολιτισμικό περιβάλλουν των χωρών, την κατανόηση του συστήματος αξιών, των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων των πελατών διεθνώς και την ανάδειξη των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα στέλεχος μάρκετινγκ σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Οι στόχοι της ενότητας, αφορούν την κατανόηση της σχέσης μίας επιχείρησης με το πολιτικό και νομικό περιβάλλον, την κατανόηση του σύγχρονου πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος παγκόσμια και την αποτύπωση των σημαντικότερων διεθνών συνθηκών εμπορικών συναλλαγών και πώς επηρεάζει την εφαρμογή του προγράμματος μάρκετινγκ.

Η ενότητα στοχεύει στην περιγραφή πληροφοριακών συστημάτων και στην κατανόηση της διαδικασίας συλλογής-επεξεργασίας και αξιολόγησης των πληροφοριών για την αγορά στόχο.

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση της διαδικασίας λήψης απόφασης για είσοδο σε αγορές του εξωτερικού, η αξιολόγηση των στρατηγικών εισόδου και η κατανόηση των εναλλακτικών τρόπων εισόδου σε ξένες αγορές

Η ενότητα στοχεύει στην κατανόηση της πολιτικής προϊόντος ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής διεθνούς μάρκετινγκ και στην περιγραφή ισχυρών παγκόσμιων επωνυμιών.

Στη παρούσα ενότητα εμπεριέχονται θέματα που αφορούν την κατανόηση της σημαντικότητας των υπηρεσιών στη στρατηγική του διεθνούς μάρκετινγκ και τη σύνδεση της παγκοσμιοποίησης με τις ευκαιρίες ανόδου του διεθνούς μάρκετινγκ υπηρεσιών.

Η ενότητα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας της τιμής στη διεθνή αγορά και στην κατανόηση της σημασίας της τιμολογιακής πολιτικής στη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ.

Οι στόχοι της ενότητας, αφορούν την κατανόηση της διαδικασίας της διεθνούς επικοινωνίας, την κατανόηση του διεθνούς μίγματος προβολής και την ανάλυση της διεθνούς διαφήμισης.

Η ενότητα στοχεύει στη κατανόηση των υπόλοιπων στοιχείων του μίγματος προβολής και στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους συμμετέχουν στη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ.

Οι στόχοι της ενότητας, αφορούν τη κατανόηση της σημασίας της διανομής στο διεθνές μίγμα μάρκετινγκ και του τρόπου διανομής προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3838
Αρ. Προβολών :  17809

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -