ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - Open Courses (SBA101)

Άννα Ζαρκάδα

Περιγραφή

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε μία περισσότερο «μικρο-» θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις στο μάρκετινγκ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν: διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή, αντιλήψεις καταναλωτή, προσήλωση στη μάρκα και ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις, επιδράσεις περίστασης, αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή, και εφαρμογές στην τμηματοποίηση της αγοράς, την τοποθέτηση και την προβολή προϊόντων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί:

  • Στην περιγραφή και κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και πρακτικών της Συμπεριφοράς Καταναλωτή.
  • Στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τον καταναλωτή στη διαδικασία λήψης απόφασης.
  • Στη σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική και συγκεκριμένα στην κατανόηση των επιπτώσεων της Συμπεριφοράς Καταναλωτή στη διαμόρφωση Στρατηγικών Μάρκετινγκ
Περιεχόμενο μαθήματος

1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
o Βασικοί Ορισμοί
o Χρήμα
o Συναλλαγή
o Προϊόν
o Μάρκα
o Το Μάρκετινγκ
o Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή
2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
o Έρευνα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή
o Προσεγγίσεις στη Λήψη Καταναλωτικών Αποφάσεων
o Η Γνωστική Διαδικασία Λήψης Απόφασης
o Το Γενικό Υπόδειγμα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
o Το Μαύρο Κουτί του Καταναλωτή
o Ο Άνθρωπος και οι Συνθήκες Αγοράς
3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
o Αντίληψη
o Επιλεκτική Αντίληψη
o Ερμηνεία & Απεικονίσεις
o Μάθηση
o Μνήμη
o Αυτοαντίληψη
o Προσωπικότητα
o Στάσεις
4) ΟΜΑΔΕΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΓΝΩΜΗΣ
o Ομάδες & Καταναλωτική Συμπεριφορά
o Ομάδες Αναφοράς
o Οικογένεια
o Καθοδηγητές Γνώμης
5) ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
o Η Έννοια της Κουλτούρας
o Επιμέρους Κουλτούρες
o Εκφάνσεις της Κουλτούρας
o Η Επίδραση των Κοινωνικών Τάξεων
o Ειδικά Θέματα

Βιβλιογραφία
  • Σιώμκος, Γ.Ι. (2011), Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ, Γ’ έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.
  • Σιώμκος, Γ.Ι. και Π. Μουρδουκούτας (2009), Καταναλωτικές Επιδημίες, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.
  • Α.J.P. Peter and J.C. Olson (2007), Consumer Behavior and Marketing Strategy, 8th international edition, Boston, MA: McGraw-Hill.
  • Schiffman, Β. L.G. and L.L. Kanuk (2009), Consumer Behavior, 10th edition, Prentice Hall.

Ενότητες

Σκοπός της Ενότητας 1 είναι να εισάγει τους χρήστες στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή. Ξεκινά με την επεξήγηση όρων όπως χρήμα, συναλλαγή, προϊόν. Υπενθυμίζει τις βασικές έννοιες Μάρκετινγκ και εισάγει τους βασικούς όρους στη Συμπεριφορά Καταναλωτή.

Η Ενότητα 2 στοχεύει στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης. Ταξινομεί τους διάφορους τύπους κατανάλωσης, παρουσιάζει τις βασικότερες προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων  και  εστιάζει στην αναλυτική παρουσίαση του γενικού υποδείγματος καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Στόχος της Ενότητας 3 είναι η αναλυτική παρουσίαση των εσωτερικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής. Ο χρήστης εξοικειώνεται με τους όρους αντίληψη, επιλεκτική αντίληψη, αυτοαντίληψη, ερμηνεία, μάθηση και μνήμη. Παράλληλα γίνεται κατανοητή η επίδραση της προσωπικότητας και των στάσεων στη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Στην Ενότητα 4 παρουσιάζονται οι διάφοροι  τύποι ομάδων και  ο ρόλος τους στην καταναλωτική συμπεριφορά.  Έμφαση δίδεται στις ομάδες αναφοράς με προεξέχουσα την οικογένεια αλλά και στην επιρροή των καθοδηγητών γνώμης.

Η ενότητα 5 πραγματεύεται τους όρους κουλτούρα, επιμέρους κουλτούρες και κοινωνικές τάξεις. Παρουσιάζει εκφάνσεις της κουλτούρας όπως η επικοινωνιακή κουλτούρα καθώς και διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, ενώ εισάγει το χρήστη σε ειδικά θέματα όπως το κοινωνικό κεφάλαιο και η κατανάλωση με στόχο την επισήμανση του στάτους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8835
Αρ. Προβολών :  33436

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -