Διοικητική Λογιστική - Open Courses (ODE100)

Σάνδρα Κοέν

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στην Ενότητα 1, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του κόστους και της κοστολόγησης, και ο χρήστης εξοικειώνεται με τις μορφές του κόστους, και τις διακρίσεις του κόστους.

Στην Ενότητα 2 γίνεται εισαγωγή στις έννοιες κόστος παραχθέντων και κόστος πωληθέντων, και ο χρήστης εξοικειώνεται με την έκθεση κόστους παραγωγής, με τα συστατικά ενός συστήματος κοστολόγησης, και με τα πρωτογενή στοιχεία κοστολόγησης.

Στην Ενότητα 3 παρουσιάζεται η διαδικασία επιμερισμού του κόστους, και ο χρήστης εξοικειώνεται με την έννοια των κέντρων κόστους και  με το φύλλο επιμερισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.

Στην Ενότητα 4 γίνεται εισαγωγή στην έννοια του προϋπολογισμού, παρουσιάζεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, η διαδικασία κατάρτισης συνολικού προϋπολογισμού και η διαδικασία κατάρτισης του ταμειακού προϋπολογισμού.

Στην Ενότητα 5 παρουσιάζονται διαφορετικά είδη προϋπολογισμού, και ο χρήστης εξοικειώνεται με τη χρήση ελαστικών προϋπολογισμών και με τις αποκλίσεις των προϋπολογισμών.

Στην Ενότητα 6 ο χρήστης εξοικειώνεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μακροπρόθεσμων επενδύσεων και με μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων.

Στην Ενότητα 7 γίνεται εισαγωγή στο σημείο εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων, και ο χρήστης εξοικειώνεται με την έννοια του περιθωρίου συμμετοχής και με τη σχέση κόστους – όγκου - κέρδους.

Στην Ενότητα 8, ο χρήστης εξοικειώνεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, και με την έννοια του κόστους ευκαιρίας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3009
Αρ. Προβολών :  12406

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -