Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία - Open Courses (SBA103)

George Panigyrakis

Περιγραφή

Σε μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος, οι σχέσεις του και οι αποφάσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο, οι δημόσιες σχέσεις ενέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι γνωστό ότι η δύναμη των καταναλωτών έχει αυξηθεί σημαντικά, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προωθούν προϊόντα και ιδέες στις κοινωνικές ομάδες που μπορούν.

Στόχος της σύγχρονης επιχείρησης είναι να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό και ευρηματικό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για να μπορέσει να χειριστεί αποτελεσματικά την εικόνα της και όλα τα άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες τις ομάδες που συνεργάζεται η επιχείρηση (stakeholders) και όχι μόνο στους καταναλωτές, όπως είναι οι προμηθευτές, της, οι ανταγωνιστές της, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο λειτουργεί, οι εργαζόμενοί της κτλ..

Στο μάθημα αυτό δίνονται οι γνώσεις για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων και το πώς η επιχείρηση μπορεί να διαχειρίζεται τη φήμη της τόσο σε περιόδους ευημερίας όσο και σε π

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στη παρούσα ενότητα εμπεριέχονται, η εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις, η κατανόηση της έννοιας των δημοσίων σχέσεων καθώς και των όμοιων και διαφορετικών στοιχείων μεταξύ δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Η ενότητα στοχεύει στην κατανόηση της διάκρισης των δημοσίων σχέσεων, στη γνώση του τρόπου ένταξης των δημοσίων σχέσεων μέσα σε μία επιχείρηση, στη γνώση των δραστηριοτήτων του τμήματος δημοσίων σχέσεων και στην αναγνώριση του ρόλου του διοικητή των δημοσίων σχέσεων.

Η παρούσα ενότητα περιέχει θέματα σχετικά με τη μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων σχέσεων, την ανάλυση της κατάστασης της επιχείρησης, τη στοχοθεσία και τον προσδιορισμό του σχεδίου δράσης, καθώς και τη σπουδαιότητα ύπαρξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η ενότητα στοχεύει στη μελέτη των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες σχέσεις, στην ανάπτυξη πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων για τα πιο σημαντικά μέσα, στη σύγκριση των μέσων επικοινωνίας και στην ανάδειξη της σημαντικότητας του δελτίου τύπου.

Οι στόχοι της ενότητας, αφορούν την κατανόηση της έννοιας της χορηγίας ως δραστηριότητα των δημοσίων σχέσεων, την ανάδειξη των μειονεκτημάτων και των ωφελειών των δημοσίων σχέσεων και την υλοποίησης χορηγιών μέσω παραδειγμάτων.

Η ενότητα στοχεύει στην περιγραφή της διαχείρισης κρίσης ως δραστηριότητα των δημοσίων σχέσεων και στη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων διαχείρισης κρίσης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1734
Αρ. Προβολών :  8616

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -