Κοστολόγηση Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Koen Sandra

Περιγραφή
O βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της κοστολόγησης στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βασικές έννοιες, τις αρχές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς ρύθμισης καθώς και τις εφαρμογές της κοστολόγησης σε περιβάλλον τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες: • Εισαγωγή στην κοστολόγηση • Βασικές έννοιες κόστους • Διακρίσεις του κόστους (σταθερό – μεταβλητό, άμεσο – ομαδικό – κοινό), • Πλήρης απορροφητική κοστολόγηση (Fully Distributed Cost - FDC), • Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing - ABC) • Κοστολόγηση Δικτύου (Network Costing) • Αρχές κοστολόγησης που προωθούνται από την ΕΕ για τους φορείς με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (SMP) • Κοστολόγηση βάσει Long Run Average Incremental Cost (LRAIC+) • Τιμολόγηση βάσει κόστους • Κόστος Απασχολούμενου Κεφαλαίου, • Συστήματα bottom –up και top –down, • Ιστορικό κόστος - Τρέχον κόστος και οικονομική αξία παγίων, • Λογιστικός διαχωρισμός (Accounting Separation), Καταστάσεις Λογιστικού διαχωρισμού και τιμές μεταφοράς, • Περιεχόμενο και κοστολόγηση καθολικής υπηρεσίας. • Ειδικά θέματα τιμολόγησης σε τηλεπικοινωνίας (price caps και retail minus)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις