ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

MANIATIS PARASHOS

Περιγραφή

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  • Κωδικός αριθμός του μαθήματος

2606

  • Τύπος του μαθήματος (ευρύτερης επιλογής)

Επιλογή Κατεύθυνσης

 

  • Έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

  • Εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος

6

  • Αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS

6

  • ‘Ονομα του διδάσκοντος

 

Π. Μανιάτης, Επίκουρος καθηγητής

 

• Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο)

Διδασκαλία στην τάξη

 

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο παραγωγικών συστημάτων και συστημάτων παροχής υπηρεσιών. Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός προϊόντος ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Με

Περισσότερα  

Ενότητες

ΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΔΟΜΑΔΑ 1

Γενικά περί των ειδικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών

 

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 1

ΒΔΟΜΑΔΑ 2

Θέματα Δυναμικού Προγραμματισμού (παραδείγματα) - Προσομοίωση - Εργαλεία προγραμματισμού (software)

 

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 2

ΒΔΟΜΑΔΑ 3

Σχεδιασμός Προϊόντος, Δυναμικότητας, Μεθόδου Παραγωγής 2. Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής - Επίπεδα σχεδιασμού - Διαδικασία σχεδιασμού - Κύκλος ζωής προϊόντος - Το πρόβλημα της δυναμικότητας - Διαδικασία σχεδιασμού - Συστήματα αναμονής - Διαδικασία σχεδιασμού - Ανάλυση ροής εργασίας - Μέτρηση εργασίας –

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 3

ΒΔΟΜΑΔΑ 4

Αλυσίδα Προμηθειών (supply chain) και Μέθοδοι Προβλέψεων - Εισαγωγή στη διαχείριση της Αλυσίδας Προμηθειών Αγαθών και υπηρεσιών - Η σημασία των προβλέψεων - Τύποι προβλέψεων - Ποιοτικές Μέθοδοι πρόβλεψης - Μέθοδοι προεκβολής - Επιλογή Μεθόδου Πρόβλεψης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 4

ΒΔΟΜΑΔΑ 5

Διαχείριση Αποθεμάτων - Μοντέλα διαχείρισης - Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων - Συστήματα Kanban / Just-in-time (JIT)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 5

ΒΔΟΜΑΔΑ 6

Προγραμματισμός Παραγωγής (Συγκεντρωτικός/ Χρονικός) - Ορισμοί, Αντικείμενο - Γραφικές Μέθοδοι συγκεντρωτικού προγραμματισμού - Μαθηματικές Μέθοδοι συγκεντρωτικού προγραμματισμού - Χρονικός Προγραμματισμός Ορισμοί - Κανόνες Προτεραιοτήτων και Τεχνικές - Προβλήματα n-εργασιών σε m-μηχανές - Προγραμματισμός γενικού Flow-Shop - Προγραμματισμός γενικού Job-Shop - Προγραμματισμός για συστήματα Υπηρεσιών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 6

ΒΔΟΜΑΔΑ 7

Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής & Υλικών - Βασικό πρόγραμμα παραγωγής (MPS) - Προγραμματισμός δυναμικότητας (CRP) - Συστήματα MRP - Συστήματα MRPII - Συστήματα ERP

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 7

ΒΔΟΜΑΔΑ 8

Προγραμματισμός έργων - Εισαγωγή, ορισμοί - Οργανωτικές Δομές - Μηχανισμοί Ελέγχου Έργων (αναφορές, παραδοτέα) - Διαχείριση Πόρων - Στοιχεία δικτύων - Προγραμματισμός βασισμένος στο χρόνο - Διαγράμματα GANTT - Μέθοδος PERT, GERT - Σχεδιασμός Κρίσιμου Μονοπατιού (Critical Path Method) - Μοντέλα Χρόνου-Κόστους (Time-Cost Trade Off) - Ανάλυση κόστους 3. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 8

ΒΔΟΜΑΔΑ 9

Διαχείριση πόρων: το πρόβλημα μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 9

ΒΔΟΜΑΔΑ 10

Προγραμματισμός Flow Shop: το πρόβλημα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 10

ΒΔΟΜΑΔΑ 11

Προγραμματισμός Job Shop: το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού εργασιών σε βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 11

ΒΔΟΜΑΔΑ 12

Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS - Master Production Scheduling)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 12

ΒΔΟΜΑΔΑ 13

Προγραμματισμός Δυναμικότητας (CRP - Capacity Requirements Planning)

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 13

ΒΔΟΜΑΔΑ 14

CUSTOMER RELATIONSHIP CUSTOMERS

ΑΣΚΗΣΗ Η/Υ 14

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΩΤΟΣ  (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

50% ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 30%  ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΝ 20% ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

 

100 % ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ