ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (ΟΔΕ 2719)

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές του ελέγχου πάνω στις οποίες βασίζεται η σύγχρονη πρακτική του εξωτερικού ελέγχου. Στο επίκεντρο της προσοχής είναι η παρουσίαση και ανάλυση των αρχών που διέπουν μια σειρά αποφάσεων που λαμβάνουν οι εξωτερικοί ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αναζήτηση και αποδοχή πελάτη, στη στρατηγική και στο σχεδιασμό του ελέγχου, στη συλλογή και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκμηρίων και, τέλος, στην επακόλουθη έκδοση επαγγελματικής γνώμης (έκθεση ελέγχου). Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής, με βάση τον διενεργηθέντα έλεγχο, αποφαίνεται για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική της κατάσταση (Ισολογισμός), τη χρηματοοικονομική της επίδοση (Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και τις ταμειακές της ροές (Κατάσταση Ταμειακών Ροών, όταν αυτή καταρτίζεται

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις